Basic Health Units

Please wait while we are rendering map

BHU, Khohar

Khohar Road, Sarai Alamgir

BHU, Mandi Bhalwal

Mandi Bhalwal, Sarai Alam Gir

BHU, Pir Khana

Pir Khana, Sarai Alam Gir

BHU, Sardhok

Sardhok,Sarai Alamgir

BHU, Seekerwali

Seekerwali, Kharian

BHU, Sehna

Village Sehna, Kharian

BHU, Thootha Rai Bahadar

Thutha Rai Bahadur

BHU, Bhag Nagar

Bhag Nagar, Sarai Alam Gir

BHU, Bulani

Village Bulani, Sarai Alam Gir